VIMECH nỗ lực hết sức để trở thành doanh nghiệp số một Việt Nam về ngành công nghiệp phụ trợ.

Để hoàn thành sứ mệnh đề ra, chúng tôi có những mục tiêu như sau:

Năm 2020: 

– Xây dựng đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp với lực lượng hùng hậu.

– Làm chủ một phần công nghệ, từng bước tham gia vào quá trình nội địa hóa

Năm 2020 – 2025: Từng bước mở rộng quy mô và mức độ ảnh hướng đến nền cơ khí Việt Nam

Từ năm 2030: Xây dựng công ty VIMECH đa ngành, đa lĩnh vực.